اطـلاعیه بـروزرسانی و تـخفیف هـای ویژه سـایت :

ثبت شرکت سرمایه

ثبت انواع شرکت ها

در ثبت انواع شرکت ها همراه با مدارک لازم، می بایست ابتدا نوع شرکت و موضوع شرکت مشخص و آشکار باشد؛ تا بر اساس آن مراحل ثبت شرکت ها انجام گیرد.

در شرکت های تجاری، بر اساس انواع مختلف شرکت ها، ثبت شرکت با طی مراحل قانونی و شرایط لازم، به همراه مدارک و مستندات مورد نیاز، باید تسلیم اداره ثبت شرکتها شود. در ادامه به صورت مختصر و مفید، به تعریف هر کدام از شرکت های تجاری، شرایط ثبت و مدارک لازم برای ثبت شرکت می پردازیم.

ثبت انواع شرکت ها به قرار زیر می باشد:

شرکت های سهامی عام

منظور از شرکت های سهامی عام، شرکت هایی می باشند که قسمتی از سرمایه و دارایی شرکت را مؤسسین و مالکین و قسمتی از آن را نیز با فروش سهام بین مردم تأمین می نمایند.

در ثبت شرکت های سهامی عام، باید حداقل اعضاء در هنگام تشکیل شرکت و در هنگام ثبت شرکت، ۵ نفر باشد.

شرکت های سهامی خاص

منظور از شرکت های سهامی خاص، شرکت هایی می باشند که تمامی سرمایه و دارایی شرکت را مؤسسین و مالکین آن تأمین می نمایند. در مراحل ثبت شرکت های سهامی خاص، باید تعداد اعضاء در هنگام تشکیل شرکت و در هنگام ثبت شرکت، از سه نفر کمتر نباشد.

شرکت های با مسئولیت محدود

منظور از شرکت های با مسئولیت محدود، شرکت هایی می باشند که بین دو یا چند نفر بر اساس مسئولیت محدود تشکیل می شوند. به عبارت دیگر در این شرکت ها سرمایه به سهام تقسیم نمی شود و هر کدام از شرکا، براساس میزان سرمایه اشتراکی خود، مسئول قروض و دیون شرکت می باشند.

در مراحل ثبت شرکت های با مسئولیت محدود، باید حداقل اعضاء در هنگام تشکیل شرکت و در هنگام ثبت شرکت، دو شریک با مسئولیت محدود می باشد.

‌شرکت های نسبی

منظور از شرکت های نسبی، شرکت هایی می باشند که ما بین دو یا چند نفر، بر اساس میزان سرمایه ای که به اشتراک گذاشته اند، با مسئولیت نسبی تشکیل می شوند. در مراحل ثبت شرکت های نسبی، باید حداقل اعضاء در هنگام تشکیل شرکت و در هنگام ثبت شرکت دو نفر باشد.

شرکت های تضامنی

منظور از ثبت شرکت های تضامنی، شرکت هایی می باشند که با هدف فعالیت تجاری و تحت اسم و عنوانی مخصوص، ما بین دو یا چند شریک ضامن و با مسئولیت تضامنی تشکیل می شوند.

در این نوع شرکت ها، اگر دارایی شرکت جوابگوی دیون و قروض شرکت نباشد، هر کدام از شرکا، به نسبت برابر، نسبت به دیون شرکت مسئول می باشند و باید آن را پرداخت کنند.

در مراحل ثبت شرکت های تضامنی، باید حداقل اعضاء در هنگام تشکیل شرکت و در هنگام ثبت شرکت دو نفر با مسئولیت تضامنی باشد.

شرکت های مختلط سهامی

منظور از شرکت های مختلط سهامی، شرکت هایی می باشند که ترکیبی از شرکت تضامنی و شرکت سهامی هستند و تحت اسم و عنوانی مخصوص، ما بین تعدادی از شرکای سهامی و یک یا چند شریک ضامن تشکیل می شوند.

در مراحل ثبت شرکت های مختلط سهامی، باید حداقل اعضاء در هنگام تشکیل شرکت و در هنگام ثبت شرکت، سه نفر باشد.

شرکت های مختلط غیر سهامی

منظور از شرکت های مختلط غیر سهامی، شرکت هایی می باشند که ترکیبی از شرکت با مسئولیت محدود، و شرکت سهامی هستند؛ که تحت اسم و عنوانی مخصوص ما بین تعدادی از شرکای سهامی و یک یا چند شریک با مسئولیت محدود، تشکیل می شوند. در این نوع شرکت ها میزان سهام نباید منتشر شود.

در مراحل ثبت شرکت های مختلط غیر سهامی باید حداقل اعضاء در هنگام تشکیل شرکت و در هنگام ثبت شرکت، کمتر از دو نفر نباشد.

شرکت‌ های تعاونی تولید و مصرف

منظور از شرکت های تعاونی، شرکت هایی می باشند که در مدتی نامحدود، برای رفع نیاز و احتیاجات طرفین و با هدف بهبود شریط مالی و اجتماعی تشکیل می شوند.

در ثبت شرکت های تعاونی تولید و مصرف، باید حداقل اعضاء چه در هنگام تشکیل، چه در هنگام فعالیت، و چه در هنگام ثبت شرکت، از ۷ نفر کمتر نباشد.